Коксинская роща

Стрелка - слияние рек Кокса и Катунь. 

гора Белуха - самая высокая точка Сибири. Высота - 4506 м.

В поисках Беловодья. Подробнее

  •  
  •  
  •  
  •  

Уймонские вести - всегда с вами вместе!

« Назад

Иш – баштапкы jерде 24 12 2017 15:17

Бойымныҥ бичимелимди Зоя Тазаевна Трыхманова керегинде бичиир деп шÿÿдим. Быjыл бу öрöкöн 80 jажын темдектеп jат. Ол jажына ÿредÿчи болуп, балдарга ла кожо иштеп турган jиит коллегаларына кöп билгирлер берген. 33 jылдыҥ  туркунына ого школ экинчи айылы болуп калды.
Зоя Тазаевна 1937 jылдыҥ jаҥар айыныҥ 28-чи кÿнинде ол öйдö Кан-Оозы аймактыҥ Сузар jуртында чыккан. Энези Чодна, адазы Тазай Трыхманов деп улус болгон. Адазы Орджоникидзениҥ адыла адалган колхозтыҥ председатели болуп иштеген.
1954 jылда Зоя Тазаевна Горно- Алтайсктагы педагогический училищеге ÿредÿге кирген. Студент öйлöрин öрöкöн мынайда эске алынат: «Студент тужы  кижиниҥ эҥ ле jилбилÿ öйлöри ине. Бис ончобыс кöп билгир аларга jÿткип,   алган билгирлеристи бойыстыҥ ижибиске тузаланарына кичеенип ÿренгенис. Спортто база албаданганыс… Училищениҥ кайда ла öдöтöн  маргаандарында туружатаныс. Кийнинде эҥ ле эрчимдÿ студенттер путёвкала кайралдадып, Москвадööн дö баратан. Jолдыҥ баазын профсоюз тöлöйтöн».
1959 jылда ÿредÿзин jедимдÿ божодып, Зоя Тазаевна Абайдыҥ jетиjылдык школына баштамы класстыҥ ÿредÿчизи болуп ишке чыккан. Jиит, капшуун ÿредÿчи балдарла, jербойыныҥ улузыла тÿрген jаражып, керектÿ боло берген. Оныҥ ла кийнинеҥ иш  jÿрÿминде баштапкы jерде турган.
1960 jылдаҥ ала 1993 jылга jетире Сугаштыҥ школында баштамы класстардыҥ ÿредÿчизи болуп иштеген. Ол тушта Сугашта малокомплектный школ болгон, директоры болуп Григорий Тычинович Киндиков иштеген. Иштеерге кÿч болгон, jе ÿредÿчи бастыра бойыныҥ кÿчин сÿÿген ижине беринип, кичинек болчомдорды сÿÿп, олордыҥ jедимдерине сÿÿнип, балдар ак-чек ÿренип, бой-бойына болужып jÿрзин деп jакып таскаткан.
Эмди öрöкöн директор болуп иштеген Геннадий Архипович Петькинди jылу эске алынат. Бу кижиниҥ эрчимдÿ ижине шылтай Сугаштыҥ кичÿкомплектный школы сегисjылдык школ болуп калган. Jаҥы школго кирерге öмöлик ле ада-энелер jаан болужын jетирген. Ол öйдö jайалталу ÿредÿчилердиҥ каруулу ижин Зоя Маймановна Матыкова, Серго Тадаевич Казакпаев, Серафима Андреевна Улагашева ак-чек бÿдÿргендер. Öмöлик нак болгон  деп Зоя Тазаевна эске алынат.
Бойыныҥ байлык ченемелиле jиит ÿредÿчилерле ÿлежип, ол кöп тоолу семинарларда, конференцияларда эрчимдÿ турушкан. 1978 jылда ÿредÿчилердиҥ IV областной конференциязында база турушкан.
Зоя Тазаевнаныҥ ады-jолы «Люди эпохи 20 века» деп бичикке кирген. 1975 jылда дезе ого албаты ÿредÿлигиниҥ Алтайский крайдагы бöлÿгиниҥ кÿндÿлÿ грамотазы, 1979 jылда «Албаты ÿредÿлигиниҥ отличниги» деп ат-нере табыштырылган. 1983 jылда иштиҥ ветераны деп ат берилген.
Тургуза öйдö öрöкöн Сугаш jуртта jадат, бала-барказыныҥ сÿÿген энези ле jааназы. Акту кÿÿнистеҥ слерге балдараарга баш болуп, кöп jаш jажазын деп кÿÿнзейдис. Кÿÿн-санаагар jарык болзын!
Баштапкы класстардыҥ ÿредÿчизи Л.С. СОРОНОКОВА.
 

Комментарии


Комментариев пока нет

Добавить комментарий *Имя:


*E-mail:


*Комментарий:


Официальный сайт МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай

Официальный сайт Правительства Республики Алтай